VEDTAEGTER


§ 1 - Navn og hjemsted

 

Stk. 1.

Foreningens navn er: Spis For Livet

 

Stk. 2.

 

Foreningens hjemsted er Danmark


§ 2 - Foreningens formål

 

Stk. 1.

Foreningens formål er at arbejde for overholdelse og forbedring af rettighederne for patienter med en spiseforstyrrelse.


§ 3 - Medlemskreds og kontingent

 

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver, som har haft eller har diagnosen spiseforstyrrelse.

 

Stk. 2.

Medlemskontingent forefindes på nuværende tidspunkt ikke.


§ 4 - Generalforsamling

 

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i december måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig mail indkaldelse til medlemmerne, bekendtgørelse på hjemmesiden www.spisforlivet.nu

 

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens/formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
  4. Fastsættelse af kontingent (hvis dette fastsættes af generalforsamlingen).
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af, formand, næstformand og kassere.
  7. Valg af kasserer.
  8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.

Stk. 5.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

 

Stk. 6.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

 

Stk. 7.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 50% af stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom.

 

§ 5 - Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

 

Stk. 5.

 

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.


§ 6 - Regnskab og revision

 

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

 

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

 

Stk. 3.

Formanden bekendtgøre regnskab senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.


§ 7 - Tegningsregler

 

Stk. 1.

Foreningens tegnes af formanden i forening.


§ 8 - Hæftelse

 

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.


§ 9 - Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 10 - Eksklusion

 

Stk. 1

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål, skader foreningens omdømme eller på anden måde vanskeliggøre bestyrelsens arbejde.En eksklusion kan prøves ved førstkommende generalforsamling.


§ 11 - Opløsning

 

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan ske ved stemmeflertal ved en to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger.

 

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til formål der støtter behandling af patienter med en spiseforstyrrelse og besluttes ved stemmeflertal ved den sidste ordinære generalforsamling.


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 04-12-12opdaterede 02-12-2014